ADOPTOPIA

ПОРЕСКЕ И ЦАРИНСКЕ ОЛАКШИЦЕ

У правном систему Србије, особе са инвалидитетом подлежу ослобађању од плаћања разних пореских и царинских оптерећења. Oлакшице у систему плаћања остварују се на основу Закона о порезу на промет који прописује (између осталог) да се порез на промет производа, односно порез на промет услуга, не плаћа на:

лекове који су наведени у листи лекова који се прописују и издају на терет средстава за здравствено осигурање;

материјал за дијализу;

крв и крвне продукте;

ортотичка и протетичка средства и

медицинска средства – производи који се хируршки уграђују у организам.

ПОРЕСКА ОСЛОБОЂЕЊА

Порез на промет услуга не плаћа се на услуге из области здравства, науке, културе, образовања (основног, средњег, вишег и високог), социјалне заштите и спорта.

Закон о порезу на добит предузећа прописује да се ослобађа плаћања пореза на добит предузећа, предузеће за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица, сразмерно учешћу тих лица у укупном броју запослених.

Закон о порезу на употребу, држање и ношење добара

Законом о порезу на употребу, држање и ношење добара прописано је да порез на употребу моторних возила не плаћају:

особа са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно путничко моторно возило које се на њено име прво региструје у једној години, уз доказе о испуњењу прописаних услова;

особа са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно путничко моторно возило које се на њено име прво региструје у једној години, уз доказе о испуњењу прописаних услова;

законски заступници вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима законски заступници непосредно брину – на једно путничко моторно возило које се на њихово име, односно на име једног од њих, прво региструје у једној години, уз доказе о испуњености прописаних услова;

здравствене установе основане од стране Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, чији је власник Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у потпуности или у већинском делу – за амбулантна возила;

организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом – за возила прилагођена искључиво за превоз њихових чланова;

Особе са инвалидитетом, односно организације особа са инвалидитетом, могу остварити право на ослобађање плаћања увозних дажбина, и то на предмете намењене за образовање, запошљавање или побољшање друштвеног положаја особа са инвалидитетом, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица посебно израђена или прилагођена за употребу од стране особа са инвалидитетом, као и на резервне делове, компоненте или додатке који су посебно направљени за те производе.

Роба која је била ослобођена од плаћања увозних дажбина у року од три године од дана стављања у слободан промет, не може се отуђити, дати на коришћење другом лицу или друкчије употребити, осим у сврхе за које је била ослобођена од плаћања увозних дажбина, пре него што се увозне дажбине плате. Ова роба не може се давати у залог, на позајмицу или као обезбеђење за извршење друге обавезе. Одредба се односи и на употребљаване путничке аутомобиле и друга моторна возила. Рок за нове путничке аутомобиле и друга моторна возила из овог закона је пет година.

Ослобођење правних и других лица од плаћања увозних дажбина

Ослобођени су од плаћања увозних дажбина следећа правна лица:

организације Црвеног крста – на робу коју увезу из иностранства, која се не производи у Србији, а која служи за извршавање њихових хуманитарних задатака и  предузећа за професионално оспособљавање и запошљавање инвалида – на опрему и резервне делове који се не производе у земљи, а користе се за професионално оспособљавање и радно ангажовање инвалида.

Сходно Закону о порезу на доходак грађана и Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање послодавац који запосли особу са инвалидитетом која је регистрована као незапослена код Националне службе запошљавања ослобађа се плаћања пореза на њену зараду и доприноса за обавезно социјално осигурање у трајању од 3 године.

Такође, не плаћа се порез на зараде особа са инвалидитетом запослених у предузећу за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом

Даље, не плаћа се порез на доходак грађана на примања остварена по основу прописа о правима ратних инвалида; примања, осим накнаде зараде (плате) која се остварују у складу са законом којим се уређује финансијска подршка породици са децом; накнада за помоћ и негу другог лица и накнада за телесно оштећење; пензија, накнада уз пензију и инвалиднина које се остварују по основу права из обавезног пензијског и инвалидског осигурања, односно војног осигурања.

Сходно одредбама Закона о јавним путевима особе са инвалидитетом ослобођене су плаћања годишње накнаде за употребу јавног пута за моторна возила особа са инвалидитетом  и моторна возила организација особа са инвалидитетом.

Закон о безбедности саобраћаја на путевима прописује да возило које је подешено да њиме управља особа са инвалидитетом може, на захтев те особе, може бити означено налепницом чији изглед, садржај, начин постављања и ближе услове за издавање утврђује министар надлежан за послове саобраћаја, а налепницу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе. Особе са инвалидитетом могу ближе информације о поступку и условима за издавање налепнице добити код надлежних органа локалне самоуправе на чијој територији имају пребивалиште.

Повластице у унутрашњем путничком саобраћају

Повластице у унутрашњем путничком саобраћају односе се на слепа лица; лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести; лица оболела од плегија; лица оболела од церебралне и дечије парализе и мултиплекс склерозе и пратиоце ових лица. Ова лица имају право на повластице у унутрашњем путничком саобраћају под условом да имају пребивалиште у Републици Србији.

У унутрашњем путничком саобраћају слепо лице и лице оболело од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести, плегија, церебрална и дечија парализе и мултиплекс склерозе има у току једне календарске године право на шест путовања са повластицом у износу:

75% од редовне цене за путовање железничким, друмским и поморским, односно речним саобраћајем;

50% од редовне цене превоза за путовање ваздушним саобраћајем.

Једним путовањем у унутрашњем путничком саобраћају сматра се одлазак из полазног у одредишно место (вожња у одласку) и повратак из одредишног у полазно место (вожња у повратку). Пратилац има право на бесплатну вожњу у железничком, друмском и поморском, односно речном саобраћају и на повластицу од 50% од редовне цене вожње у ваздушном саобраћају, у случајевима кад прати инвалидно лице, путује по то лице или се враћа после праћења таквог лица. Инвалидно лице и његов пратилац имају право на повластице за превоз у било ком разреду, односно класи, у возу (пословни, експресни, брзи и путнички), односно на броду, као и за економску класу у авиону.

Право на повластицу особа са  инвалидитетом остварује на основу књижице за повлашћену вожњу. Књижицу издаје:

Савез слепих и слабовидих Србије за слепа лица,

Савез дистрофичара Србије за лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести,

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије за лица са параплегијом и квадриплегијом,

Савез за церебралну и дечју парализу за лица оболела од церебралне и дечије парализе,

Друштво мултиплекс склерозе Србије за лице оболело од мултиплекс склерозе.

Приликом паркирања и заустављања возила, особе са инвалидитетом остварују права зависно од аутономних прописа локалних самоуправа. У великим градским срединама, постоје видно обележена места за паркирање возила особа са инвалидитетом.

Skip to content