ADOPTOPIA

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Право на рад је право које омогућава сваком појединцу да унапређује своје способности и развије се у креативну особу. Загарантовано је Уставом Републике Србије и односи се и на особе са инвалидитетом.

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом донет је 2013. године, као реформски закон у овој области, а овим законом уређују се: подстицаји за запошљавање ради стварања услова за равноправно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада; процена радних способности; професионална рехабилитација; обавеза запошљавања особа са инвалидитетом;  услови за оснивање и обављање делатности предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и других посебних облика запошљавања и радног ангажовања особа са инвалидитетом идруга питања од значаја за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

 

Статус особе са инвалидитетом, сходно овом закону има:

  • ратни војни инвалид;
  • мирнодопски војни инвалид;
  • цивилни инвалид рата;
  • лице коме је извршена категоризација и друго лице коме је утврђена  инвалидност, у складу са законом;
  • лице коме је, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, утврђена категорија инвалидности, односно преостала радна способност;
  • лице коме се, у складу са овим законом, процени радна способност сагласно којој има могућност запослења или одржања запослења, односно радног ангажовања.

УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА И ПРОЦЕНА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ

Процена радне способности и могућности запослења или одржања запослења обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме којима се утврђују могућности и способности особе са инвалидитетом неопходне за укључивање на тржиште рада и обављање конкретних послова самостално или уз службу подршке, употребу техничких помагала, односно могућности запошљавања под општим или под посебним условима.

Захтев за процену радне способности подноси се организацији надлежној за послове запошљавања. Изузетно, захтев за процену радне способности подноси се организацији надлежној за послове пензијског и инвалидског осигурања – уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију.

Налаз, мишљење и оцену у погледу радне способности и могућности запослења или одржања запослења даје орган вештачења организације надлежне за послове пензијског и инвалидског осигурања.

Процена радне способности особе са инвалидитетом и евентуално ступање те особе у радни однос не утичу на утврђивање телесног оштећења и права на остваривање туђе неге и помоћи, односно увећане накнаде за туђу негу и помоћ – различита права која нису узајамно повезана и која се не искључују узајамно.

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА, РАДНЕ И СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ И АФИРМАЦИЈУ ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ НА ТРЖИШТУ РАДА

Закон предвиђа и подстицајне мере за послодавце који запосле особе са инвалидитетом:

Послодавац који запосли особе са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима може да оствари право на рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног места за запошљавање тих лица.

Послодавац који запосли на неодређено време особу са инвалидитетом без радног искуства има право на субвенцију зараде до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу с прописима о раду за ту особу у трајању од 12 месеци.

МЕРE И АКТИВНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Под професионалном рехабилитацијом особа са инвалидитетом подразумева се организовање и спровођење програма мера и активности у циљу оспособљавања за одговарајући посао, запошљавања, одржања запослења, напредовања или промене професионалне каријере.

Професионална рехабилитација особа са инвалидитетом обухвата: каријерно вођење, професионално информисање, саветовање и индивидуални план запошљавања;

радно оспособљавање, доквалификацију, преквалификацију и програме за стицање, одржавање и унапређивање радних и радно-социјалних вештина и способности; појединачне и групне, опште и прилагођене програме за унапређење радно-                  социјалне интеграције;

развој мотивације, техничку помоћ, стручну подршку, праћење и процену резултата професионалне рехабилитације;

индивидуални саветодавни рад, који укључује помоћ у прихватању сопствене инвалидности са становишта могућности укључивања у рад и поједине мере професионалне рехабилитације;

едукацију и тренинг семинаре за послодавце, стручна лица за радно оспособљавање и професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом и друга лица;

предлоге и обуку за примену адекватних техничких и технолошких решења у циљу подизања ефикасности особе са инвалидитетом у учењу и раду, као и службе подршке;

Трошкове професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, чија је радна способност смањена због повреде на раду или професионалне болести, насталих након ступања на снагу овог закона, сноси послодавац код кога је особа са инвалидитетом у радном односу у време настанка повреде на раду или професионалне болести.

Трошкове професионалне рехабилитације осталих особа са инвалидитетом сноси организација надлежна за послове запошљавања.

Запослена особа са инвалидитетом, за време трајања професионалне рехабилитације, има право на одсуство са рада код послодавца код кога је у радном односу.

Запосленој особи са инвалидитетом не може да престане радни однос због одсуства са рада до кога је дошло у време трајања професионалне рехабилитације.

За време трајања професионалне рехабилитације запослена особа са инвалидитетом има право на накнаду зараде у висини 100% просечне зараде остварене у претходна три месеца пре укључивања у мере и активности професионалне рехабилитације, с тим да накнада зараде не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду.

Незапослена особа са инвалидитетом за време трајања професионалне рехабилитације не заснива радни однос.

Незапослена особа са инвалидитетом која је укључена у мере и активности професионалне рехабилитације има право на новчану помоћ за време трајања програма, и то за трошкове превоза за себе и пратиоца, уколико је потребан, у висини неопорезованог износа, у складу са законом; у висини од 20% од минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду месечно, за време трајања професионалне рехабилитације, ако се професионална рехабилитација изводи у трајању од најмање 100 часова и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде на основу незапослености, у складу са законом.

ЗАПОШЉАВАЊЕ ПОД ОПШТИМ УСЛОВИМА И ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА

Особе са инвалидитетом запошљавају се под општим или под посебним условима.

Запошљавањем особа са инвалидитетом под општим условима сматра се запошљавање код послодавца без прилагођавања послова, радног места или послова и радног места.

Запошљавањем особа са инвалидитетом под посебним условима сматра се запошљавање код послодавца уз прилагођавање послова, радног места или послова и радног места.

Под прилагођавањем послова подразумева се прилагођавање радног процеса и радних задатака.

Под прилагођавањем радног места подразумева се техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме – у складу са могућностима и потребама особе са инвалидитетом.

Прилагођавањем се може обезбедити и стручна помоћ, као подршка особи са инвалидитетом код увођења у посао или на радном месту, кроз саветовање, оспособљавање, услуге асистенције и подршку на радном месту, праћење при раду, развој личних метода рада и оцењивање ефикасности.

ОБАВЕЗА ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Закон уводи квотни систем и обавезу запошљавања особа са инвалидитетом за све послодавце који запошљавају 20 и више запослених. Обавеза је ступила на снагу 25. маја 2010. године.

Послодавац који запошљава од 20 до 49 запослених дужан је да запосли 1 особу са инвалидитетом.

Послодавац који запошљава 50 до 100 запослених дужан је да запосли 2 особе са инвалидитетом а онај који запошљава више од 100 дужан је да запосли по 1 особу са инвалидитетом на сваких додатних 50 запослених.

МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Мере активне политике запошљавања особа са инвалидитетом су рефундација трошкова прилагођавања радног места; субвенција зараде особа са инвалидитетом без радног искуства; подршка самозапошљавању; мере и активности професионалне рехабилитације и друге мере утврђене Акционим планом и различитим пројектима

ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗОВАНИМ ОБЛИЦИМА ЗАПОШЉАВАЊА И РАДНОГ АНГАЖОВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Поред запошљавања на отвореном тржишту рада, предвиђена је и могућност запошљавања и радног ангажовања особа са инвалидитетом у оквиру предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом; радног центра, а Закон детаљно услове за обављање делатности професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом.

Skip to content