ADOPTOPIA

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба имају мраво на социјалну заштиту, у складу са законом.

Закон о социјалној заштити

Закон о социјалној заштити усвојен је у марту 2011. године. Социјална заштита, у смислу овог закона, је организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености.

Закон дефинише циљеве социјалне заштите, између осталог и стварање једнаких могућности за самостални живот и подстицање социјалне укључености. Циљеви социјалне заштите остварују се пружањем услуга социјалне заштите и другим активностима које предупређују, умањују или отклањају зависност појединаца и породица од социјалних служби.

Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици (у даљем тексту: корисник) ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву.

Право на различите врсте материјалне подршке остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника.

Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и материјалном подршком.

Корисници социјалне заштите су држављани Републике Србије. Корисници социјалне заштите могу бити и страни држављани и лица без држављанства, у складу са законом и међународним уговорима.

Закон предвиђа могућност да органе социјалне заштите оснивају органи државе, територијалне аутономије и локалне самоуправе и друга физичка и правна лица која испуњавају законом прописане услове, чиме се афирмише плурализам пружалаца услуга социјалне заштите. Једино локалне самоуправе могу оснивати центре за социјалне рад, а Република и покрајина заводе за социјалну заштиту.

Закон утврђује поштовање начела заштите људских права и достојанства корисника услуга социјалне заштите и забрањује њихову дискриминацију, укључујући забрану дискриминације на основу инвалидности. Услуге се пружају кориснику у најмање рестриктивном окружењу, тако да се омогући останак у локалној заједници. Пружање услуга социјалне заштите организује се на начин који обезбеђује њихову физичку, географску и економску доступност, уз уважавање културолошких и других различитости. Услуге социјалне заштите пружају се тако да се кориснику обезбеђује индивидуализован приступ и стручни радник задужен за рад на конкретном случају.

Корисник услуга социјалне заштите има право на информације, учешће у доношењу одлука, слободан избор услуге социјалне заштите, поверљивост података, приватност и притужбу.

Закон дефинише следеће групе услуга социјалне заштите:

Интензивне услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС телефони; активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности

Смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије; домски смештај; смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја.

Закон први пут предвиђа УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ, и то: становање уз подршку, персоналну асистенцију, обуку за самостални живот, што представља значајан корак у развоју сервиса подршке који би требало да омогуће пуну социјалну укљученост и самосталност особа са инвалидитетом. У складу са Законом, становање уз подршку финансира се из републичког буџета, док локалне самоуправе финансирају услуге персоналне асистенције

Процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља, хранитеља и усвојитеља, израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова

Дневни боравак, помоћ у кући, свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу

Становање уз подршку, персонална асистенција, обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву

Остварите ваша права:

Untitled design - 2022-12-06T211332.884

Корисници права и услуга социјалне заштите

Сазнај више...

Untitled design - 2022-12-06T211450.329

Услуге социјалне заштите

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (33)

Поступак за коришћење услуга социјалне заштите

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (34)

Право на новчану и социјалну помоћ

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (35)

Право на додатак за помоћ и негу другог лица

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (36)

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (37)

Право на помоћ за оспособљавање за рад

Сазнај више...

Skip to content