ADOPTOPIA

ПОСТУПАК ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба имају мраво на социјалну заштиту, у складу са законом.

Поступак за коришћење услуге социјалне заштите спроводи центар за социјални рад, по службеној дужности или на захтев корисника. Иницијативу за покретање поступка може поднети свако физичко или правно лице. Месна надлежност центра за социјални рад утврђује се према пребивалишту корисника. Изузетно, поступак за коришћење услуге социјалне заштите може спровести и центар за социјални рад на чијој територији корисник има боравиште.

Центар за социјални рад упућује корисника ради коришћења услуге коју је Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбедила путем јавне набавке, овлашћеном пружаоцу услуге са којим је закључен уговор о пружању услуге. Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу предвиђену упутом, дужан је да о томе одмах, писменим путем, обавести центар за социјални рад и корисника и да за то наведе разлоге.

Корисник, односно законски заступник корисника може непосредно одабрати услугу социјалне заштите и установу, односно пружаоца услуге социјалне заштите и закључити уговор о коришћењу услуге са изабраном установом социјалне заштите, односно са изабраним пружаоцем услуге социјалне заштите. Корисник, односно његов законски заступник не може непосредно одабрати пружаоца услуге и уговорити коришћење услуге домског смештаја детета, услуге домског смештаја одрасле особе лишене пословне способности, услуге домског смештаја у установи за васпитање деце и омладине и услуге породичног смештаја, осим у случајевима предвиђеним законом.

Жалба на решење о услузи социјалне заштите коју обезбеђује јединица локалне самоуправе подноси се тој самоуправи. Уколико услугу обезбеђује аутономна покрајина, жалба на решење о услузи социјалне заштите се подноси покрајини а уколико услугу обезбеђује Република Србија, жалба се подноси министарству надлежном за послове социјалне политике.

Материјалну подршку корисник остварује путем новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, помоћи за оспособљавање за рад,  једнократне новчане помоћи, помоћи у натури и других врста материјалне подршке.

Untitled design - 2022-12-06T211332.884

Корисници права и услуга социјалне заштите

Сазнај више...

Untitled design - 2022-12-06T211450.329

Услуге социјалне заштите

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (33)

Поступак за коришћење услуга социјалне заштите

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (34)

Право на новчану и социјалну помоћ

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (35)

Право на додатак за помоћ и негу другог лица

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (36)

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (37)

Право на помоћ за оспособљавање за рад

Сазнај више...

Skip to content