ADOPTOPIA

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба имају мраво на социјалну заштиту, у складу са законом.

Услуге социјалне заштите организују се као услуге за децу, младе и породицу и услуге за одрасле и старије кориснике, уз уважавање интегритета, стабилности веза и окружења корисника и породице. Услуге социјалне заштите пружају се привремено, повремено и континуирано, у складу са потребама и најбољим интересом корисника.

Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу – обезбеђује јединица локалне самоуправе.

Услуге подршке самосталном животу пружају се појединцу како би се његове могућности задовољавања основних животних потреба изједначиле са могућностима других чланова друштва, да би му се побољшао квалитет живота и омогућило да води самосталан и квалитетан живот у друштву.

Услуга смештаја обезбеђује се смештајем корисника у сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије, дом за смештај корисника, укључујући мале домске заједнице, прихватилиште и друге врсте смештаја, у складу са законом – обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у складу са законом.

Домски смештај обезбеђује се кориснику коме се не могу обезбедити, или није у његовом најбољем интересу, останак у породици, услуге у заједници или породични смештај. Детету млађем од три године не обезбеђује се домски смештај. Детету млађем од три године изузетно се може обезбедити домски смештај, ако за то постоје нарочито оправдани разлози, с тим што на смештају не може провести дуже од два месеца, осим на основу сагласности министарства надлежног за социјалну заштиту. Услуге домског смештаја пружају се кориснику тако да обезбеђују припрему за његов повратак у биолошку породицу, одлазак у другу породицу, односно његову припрему за самосталан живот, у складу с породичним ресурсима, његовим потребама и најбољим интересом. Домски смештај обезбеђује се као стандардни смештај, смештај уз интензивну или додатну подршку, ургентни смештај, повремени смештај, друга врста домског смештаја.

Услуге домског смештаја може пружати установа социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите који је добио лиценцу за пружање тих услуга.

Дом за смештај одраслих и старијих не може имати капацитет већи од 100 корисника, односно дом за смештај деце и младих не може имати капацитет већи од 50 корисника.  

Уколико установе социјалне заштите које су основале Република, аутономна покрајина или локална самоуправа не могу да пруже услуге социјалне заштите у потребном обиму, услуге у поступку јавне набавке може пружити лиценцирани пружалац услуга из приватног сектора. Наручилац услуга обезбеђује најквалитетније и најекономичније услуге, али мора водити рачуна о интересима корисника, а пружалац услуга мора поштовати стандарде квалитета услуга.

Untitled design - 2022-12-06T211332.884

Корисници права и услуга социјалне заштите

Сазнај више...

Untitled design - 2022-12-06T211450.329

Услуге социјалне заштите

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (33)

Поступак за коришћење услуга социјалне заштите

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (34)

Право на новчану и социјалну помоћ

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (35)

Право на додатак за помоћ и негу другог лица

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (36)

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (37)

Право на помоћ за оспособљавање за рад

Сазнај више...

Skip to content