ADOPTOPIA

ПРАВО НА УВЕЋАНИ ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба имају мраво на социјалну заштиту, у складу са законом.

Ово право има лице коме је на основу прописа о пензијско- инвалидском осигурању утврђено телесно оштећење од 100 процената по једном основу, или да има трајни органски поремећај неуролошког или психичког типа. Право на увећани додатак такође има и лице које има више оштећења, с тим да ниво оштећења износи по 70% и више процената по најмање два основа. Закон  предвиђа да један од родитеља који није у радном односу, а који најмање 15 година непосредно негује своје дете које је остварило право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, има право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног новчаног примања у висини најниже пензије у осигурању запослених, кад наврши општи старосни услов за остваривање пензије према прописима о пензијском и инвалидском осигурању, ако није остварио право на пензију.

Месечни износ увећане накнаде је двадесет хиљада и пет стотина динара и он се усклађује са индексом потрошачких цена два пута годишње.

Поступак за остваривање права на новчану социјалну помоћ, права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица покреће се по захтеву, а може се покренути и по службеној дужности.

Право на новчану социјалну помоћ, право на додатак за помоћ и негу другог лица и право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица признаје се од дана подношења захтева ако су у моменту подношења захтева испуњени услови за признавање права.

О праву на новчану социјалну помоћ, праву на додатак за помоћ и негу другог лица и праву на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, одлучује центар за социјални рад основан за територију на којој подносилац захтева има пребивалиште, односно боравиште.

Untitled design - 2022-12-06T211332.884

Корисници права и услуга социјалне заштите

Сазнај више...

Untitled design - 2022-12-06T211450.329

Услуге социјалне заштите

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (33)

Поступак за коришћење услуга социјалне заштите

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (34)

Право на новчану и социјалну помоћ

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (35)

Право на додатак за помоћ и негу другог лица

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (36)

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (37)

Право на помоћ за оспособљавање за рад

Сазнај више...

Skip to content