ADOPTOPIA

ПРАВО НА ПОМОЋ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба имају мраво на социјалну заштиту, у складу са законом.

Ово право обухвата подршку у образовању и оспособљавању за рад и признаје се деци и младима са сметњама у развоју и одраслим особама са инвалидитетом које се, према психо-физичким способностима и годинама живота, могу оспособити за одређени рад а то право не могу да остваре по другом правном основу.

Процена потребе за додатном подршком у образовању врши се у складу с прописима којима се уређују основи система образовања и васпитања, а процена могућности оспособљавања за рад утврђује се по прописима којима се уређује професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом.

Право на помоћ за оспособљавање за рад остварује се у виду трошкова оспособљавања за рад, трошкова смештаја у дом ученика, односно студената или интернат, као и у виду накнаде трошкова превоза.

Трошкови оспособљавања за рад исплаћују се предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, односно другој организацији у којој се лице оспособљава, а исплата се врши на основу уговора који закључује центар за социјални рад са тим предузећем, односно организацијом по прибављеном мишљењу министарства надлежног за социјалну заштиту. Смештај у дом ученика, односно студената или интернат врши се на основу уговора који закључује центар за социјални рад са одговарајућом установом, по прибављеном мишљењу министарства надлежног за социјалну заштиту. Лице упућено на оспособљавање за рад којем је неопходан превоз од места становања до места оспособљавања за рад има право на накнаду трошкова превоза у висини трошкова најниже цене јавног саобраћаја.

Untitled design - 2022-12-06T211332.884

Корисници права и услуга социјалне заштите

Сазнај више...

Untitled design - 2022-12-06T211450.329

Услуге социјалне заштите

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (33)

Поступак за коришћење услуга социјалне заштите

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (34)

Право на новчану и социјалну помоћ

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (35)

Право на додатак за помоћ и негу другог лица

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (36)

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Сазнај више...

Dizajn bez naslova (37)

Право на помоћ за оспособљавање за рад

Сазнај више...

Skip to content