ADOPTOPIA

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике, једнако прави и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета.

Закон о образовању одраслих уређује образовање и целоживотно учење одраслих као део јединственог система образовања у Републици Србији и то: принципи и циљеви, компетенције, квалификације и стандард квалификација, активности у образовању одраслих, појам одраслог, употреба језика, обезбеђивање и унапређивање квалитета образовања одраслих, организација и остваривање образовања одраслих, евиденција и јавне исправе, „планови и програми образовања одраслих, полазници и кандидати, запослени и радно ангажовани у образовању одраслих, годишњи план образовања одраслих, надзор, поверавање послова државне управе аутономној покрајини, казнене одредбе и друга питања од значаја за образовање одраслих. Образовање одраслих заснива се између осталог и на принципу једнаких могућности – укључивања и стицања образовања без обзира на године живота, пол, тешкоће и сметње у развоју, инвалидитет, расну, националну, социјалну, културну, етничку и верску припадност, језик, сексуалну оријентацију, место боравка, материјално или здравствено стање и друга лична својства.

Образовање кандидата и полазника који користе знаковни језик, односно посебно писмо или друга техничка решења остварује се у складу са Законом.

Организатори активности образовања одраслих могу између осталих бити и носиоци послова професионалне рехабилитације.

Образовање одраслих остварује се путем предавања, обука, курсева, семинара, радионица, трибина, саветовања и других облика учења и образовања. Образовање одраслих може се изводити: редовном наставом, консултативно-инструктивним радом, дописно-консултативном наставом, практичним радом, наставом на даљину и на други примерен начин. Образовање одраслих остварују извођачи програма образовања одраслих (наставник, предавач, тренер, водитељ, инструктор и др.), стручни сарадници; сарадници; педагошки и андрагошки асистент.

Спровођење програма образовања одраслих, редослед наставе појединих предмета, модула или предметних области, начин и облици проверавања знања, напредовање и друго прилагођава се специфичностима, потребама и могућностима полазника и кандидата. Особама са инвалидитетом које похађају програме образовања одраслих обезбеђује се приступачност програма и неопходна индивидуализована разумна прилагођавања. Програми образовања одраслих прилагођени су узрасту, претходном образовању, знању, вештинама и способностима одраслих у складу са утврђеним исходима, а намењени су између осталог и образовању одраслих лица са сметњама у развоју и са инвалидитетом.

Pink Education Kindergarten Kid Class Promotion Facebook Post

Предшколско образовање

Овде прочитајте изводе из Закона о предшколском образовању и васпитању

Pink Education Kindergarten Kid Class Promotion Facebook Post (1)

Основношколско образовање

Овде прочитајте изводе из Закона о основном образовању и васпитању

Dizajn bez naslova (30)

Средњошколско образовање

Овде прочитајте изводе из Закона о средњем образовању и васпитању

Dizajn bez naslova (31)

Универзитетско образовање

Овде прочитајте изводе из Закона о високом образовању

Dizajn bez naslova (32)

Образовање одраслих

Овде прочитајте изводе из Закона о високом образовању

Skip to content